Изпитвателната лаборатория (ИЛ) към “Текс Контрол” ЕОOД, гр. Габрово е акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” за целите на изпитване на:

 • Текстил и облекло – физикомеханични и физикохимични изпитвания;
 • Текстил и облекло – устойчивост на обагрянията, промяна на цвета на изпитвания образец и на придружаващите тъкани;
 • Текстил и облекло - характеристика на обагрянията. (БДС EN ISO/IEC 17025:2006)

В изпитвателната дейност лабораторията използва само стандартизирани методи за изпитване, включени в над 120 международни стандарта. С тези си възможности лабораторията осигурява изпитванията на над 80% от характеристиките (показателите) на текстилните материали, текстил и готови облекла. Тенденция е възможностите й да се разширяват.

Изпитвателната лаборатория разполага със съвременна изпитвателна техника и спомагателно оборудване. Техническите средства са последно поколение на технологичните и производствените възможности на специализирани водещи световни фирми. (SDL Atlas – Англия; JASCO CORPORATION - Швейцария; DATACOLOR INC – САЩ; CECIL INSTRUMENTS LTD - Англия; WTW GmbH Германия; ZWEIGLE CmbH, Германия; TEXTEST INSTRUMENTS AG - Швейцария; „BINDER” Германия; IKA - Германия и др.)

 

Лабораторията разполага и с единствените в страната апарати за определяне на:

 • Устойчивост на светлина и атмосферни влияния чрез ксенонова дъгова лампа (XENOTEST® 150 S+, SDL Atlas).
 • Възпламеняемост и горимост (HIRLEY FLAMMABILITY TESTER, M233A/B, SDL Atlas).
 • Водоотблъскването на тъкани чрез изпитване на дъждуване по Bundesmann M230 / BBUNDESMANN WATER REPELLENCY TESTER/.
 • Физиологичните характеристики на текстил. Измерване устойчивостта на топлопреминаване и паропреминаване при постоянен режим (изпитване с гореща плоча) SWEATING GUARDED HOTPLATE, M259B.
 • Колебанията на масата на прежди, предпрежди и ленти (USTER® тестер 3).
 • Изпитване на опън на щапелни влакна, нишки и технически прежди (USTER TENSORAPID).

 

Работата в лабораторията протича при изключително високи изисквания за качество и независимост по отношение на външни заинтересовани страни при провеждане на изпитванията

 • Взаимоотношенията с клиенти се извършват от Ръководителя на лабораторията или от упълномощен от Ръководителя представител.
 • Всеки клиент може да отправи към ИЛ устни или писмени запитвания относно възможностите за реализиране на бъдеща поръчка. В присъствието на клиента се обсъждат възможностите за изпълнение на поръчката. При разлики с изискванията на Възложителя, същите се уточняват преди началото на изпълнение на поръчката. При изпълнимост на поръчката, се попълва Заявка, в която се уточняват изискванията на клиента, методите и сроковете за изпълнение.
 • Когато е невъзможно изпълнението на поръчката, възложителят се информира обосновано писмено или устно за това.
 • Ако в хода на изпълнение на поръчката се налагат неочаквани изменения, свързани с прилаганите методи или изместване на сроковете, клиентът се информира от ИЛ.
 • ИЛ е в правото си да отказва поръчки за изпитване на образци и методи, които биха компрометирали дейността й като изпитвателна лаборатория.
 • При желание от страна на клиента, от предоставения за изпитване образец може да се задели контролна лабораторна проба, която се запечатва в присъствието на клиента, подписва се и се подпечатва от Ръководителя на лабораторията и от него.
 • На клиента се предоставя протокол с резултатите от проведените изпитвания.
 • Клиентът заплаща по банков път услугата, извършена от ИЛ.
 • Клиентът може да посети лабораторията, да се запознае с техническите средства и с методите за изпитване. По време на посещението той се придружава от Ръководителя на лабораторията.
FaLang translation system by Faboba

гр. Габрово 5300
бул. “Трети март” № 9

тел./факс: 066 801 258
моб.: 0887 248 346